Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie
Wsparcie techniczne
801 800 111

Kasy fiskalne ONLINE - co to takiego?

Kasy fiskalne ONLINE to w założeniu nowa kategoria urządzeń fiskalnych, które będą mogły komunikować się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Centralny Rejestr Kas (inaczej Repozytorium) będzie gromadzić szereg danych m. in.: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych.

Oprócz tego Repozytorium będzie odpowiedzialne za nadawanie numeru ewidencyjnego kasie podczas fiskalizacji. Przewiduje się, że kasy będę musiały się łączyć z Repozytorium co dwie godziny. Jest to domyślny czas, bowiem Repozytorium może zmieniać ten harmonogram połączeń. Co więcej, będzie się to odbywać bez wiedzy użytkownika.

Użytkownik kasy ONLINE będzie musiał zapewnić kasie dostęp do internetu, czyli odpowiednią infrastrukturę, dzięki której kasa będzie mogła łączyć się z Repozytorium.

Kasy ONLINE - po pierwsze zmiana ustawy i nowe rozporządzenie
Nie ma jeszcze szystkich aktów prawnych dotyczących kas ONLINE.
 
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, weszło w życie 5 lipca 2018 roku. Kolejny etapem jest wejście w życie ustawy o VAT określającej m.in. kształt Centralnego Repozytorium Kas. Dopiero wtedy może nastąpić fiskalizacja oraz uzyskać będzie można odliczenie za zakup kasy ONLINE. W dniu 27.04.2018 r.  projekt ustawy przekazano do sejmu, jednak wciąż nie znamy daty końca procesu legislacyjnego. Według informacji ze strony internetowej RCL „dalszy ciąg procesu legislacyjne-go wspomnianego projektu znajduje się na stronach Sejmu RP”. Przebieg prac nad projektem można śledzić na stronach sejmowych: Druk nr.2503.
 
Kwestie prawne w sprawie kas ONLINE będą regulowane przez:
Ważne

Decyzję o dopuszczeniu kasy Online wydaje Prezes Głównego Urzędu Miar. Zapada ona po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych badań weryfikujących, czy dany model kasy spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

Kiedy kasy ONLINE będą dopuszczone do sprzedaży?

Zanim kasy ONLINE pojawią się na rynku:

  • Producenci muszą otrzymać potwierdzenie Prezesa GUM (homologację).
  • Po otrzymaniu homologacji będzie można rozpocząć produkcję.
  • Dopiero po spełnieniu powyższych warunków kasy ONLINE będą mogły być wprowadzone do obrotu.
  • Odliczenia na zakup kas ONLINE oraz ich fiskalizacja będzie możliwa dopiero po wejściu w życie ustawy o VAT.
Kto będzie musiał zainstalować kasy ONLINE?
Projekt ustawy zmieniającej ustawę o VAT zawiera proponowany przez Ministerstwo Finansów harmonogram wprowadzania kas ONLINE. Jednak w związku z opóźnieniem w pracach nad projektem nie możemy w tej chwili mówić o faktycznych datach wejścia nowych przepisów w życie. Znamy jednak kolejność wprowadzania obowiązku rejestracji sprzedaży za pomocą tego rodzaju kas dla przedsiębiorców świadczących usługi:
 
W pierwszym etapie obowiązywania nowych przepisów:
  • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) jak również w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  • dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych,
 
Po pół roku od początku obowiązywania nowych przepisów:
  • związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
 
Po roku od początku obowiązywania nowych przepisów:
  • fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawników, oraz związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.
Ważne

Projekt ustawy przewiduje, że podatnicy, których obejmie obowiązek rejestracji sprzedaży za pomocą kas ONLINE będą mogli skorzystać z odliczenia w wysokości maksymalnie 700 zł netto* jednak nie więcej niż 90% wartości netto danego urządzenia (dot. to również podatników którzy zostaną zobligowani do wymiany urządzeń na kasy ONLINE). Osoby, które instalują po raz pierwszy kasę rejestrującą również będą mogli skorzystać z takiego odliczenia pod warunkiem, że zainstalują kasę ONLINE.

* W projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach zawarto zapis nadający Ministrowi Finansów możliwość podwyższenia wysokości odliczenia lub zwrotu.

Pozostali podatnicy z branż, które nie zostały wymienione w projekcie ustawy nie mają obowiązku wymiany kas na ONLINE. Mogą stosować dotychczasowe kasy z elektroniczną kopią paragonu.

Zadaj pytanie