Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Zasady udzielania gwarancji

Sprzedawca zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie kasy, na którą wydano kartę gwarancyjną. Gwarancja obejmuje tylko istotne wady ukryte części, powstałe z przyczyn tkwiących w tych częściach. Sprzedawca zapewnia bezpłatne usuwanie ewentualnych wad uniemożliwiających eksploatację kasy zgodnie z przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi, a ujawnionych w okresie objętym gwarancją. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty zakupu Kasy przez Nabywcę. Nabywca może realizować uprawnienia wynikające z gwarancji wyłącznie w autoryzowanym przez Producenta Kasy Punkcie Serwisowym. Naprawy mogą być realizowane tylko przez osoby posiadające, wydaną przez podmiot prowadzący Serwis Główny kas legitymację, upoważniającą do świadczenia usług serwisowych.

Aktualnie obowiązujące Warunki Gwarancji znajdują się Karcie Gwarancyjnej dołączonej do urządzenia fiskalnego.

Naprawy gwarancyjne

Sprzedawca zapewnia 14 dniowy termin naprawy gwarancyjnej kasy. W przypadku wystąpienia usterki nabywca powinien dostarczyć do Autoryzowanego Punktu Serwisowego kasę wraz z ważną kartą gwarancyjną i ważną książką serwisową. Karta gwarancyjna pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych jest ważna tylko z oznaczoną datą sprzedaży, pieczęcią firmową i podpisem sprzedawcy oraz nabywcy. W przypadku wykonania napraw lub interwencji Autoryzowanego Punktu Serwisowego nie zakwalifikowanych jako gwarancyjne, nabywca pokrywa koszty związane z naprawą i dojazdem.

Czego gwarancja nie obejmuje

Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych kasy, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za szkody wyrządzone nabywcy z winy umyślnej.

Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych, a w szczególności:

 • baterii i akumulatorów zasilających,
 • rolek papieru paragonowego.


Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy nabywcy, zarówno zamierzonych jak i niezamierzonych, a w szczególności:

 • powstałych z winy niewłaściwej eksploatacji sprzętu,
 • powstałych w wyniku stosowania materiałów niezgodnych z zalecanymi przez producenta,
 • uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad (złamania, pęknięcia, zalania itp.),
 • uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektromechanicznego oraz innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy nabywcy,
 • z gwarancji wyłączone są przypadki losowych uszkodzeń niezależnych od warunków eksploatacji (powódź, pożar, itp.).
Utrata gwarancji

Nabywca traci gwarancję w razie:

 • podjęcia próby samodzielnej konfiguracji lub rozbudowy zakupionego sprzętu,
 • naruszenia plomby nałożonej przez Producenta lub Autoryzowany Punkt Serwisowy na sprzęcie lub podzespołach wchodzących w jego skład,
 • wszelkich prób naprawy sprzętu przez osoby lub firmy nie posiadające autoryzacji Serwisu Głównego,
 • uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania niewłaściwej jakości rolek papieru paragonowego,
 • stosowania baterii, akumulatorów zasilających i zasilaczy innych, niż dostarczane wraz z kasą przez producenta,
 • nabywca zatwierdzi błędną datę przy wykonywaniu raportu dobowego.

Ponadto gwarancja wygasa w przypadku dokonania na wniosek nabywcy zmiany prowadzącego serwis kasy w ten sposób, że serwis kasy nie będzie mógł już być prowadzony przez Autoryzowany Punkt Serwisowy prowadzony przez sprzedawcę, z tym jednakże zastrzeżeniem, że gwarancja nie wygasa w przypadku gdyby zmiana podmiotu prowadzącego serwis kasy nastąpiła w związku z naruszeniem przez sprzedawcę zasad prowadzenia serwisu kas rejestrujących.

Przedłużenie gwarancji na pamięć fiskalną
Nabywca Kasy ma możliwość przedłużania gwarancji na pamięć fiskalną w urządzeniu z elektronicznym zapisem kopii wydruków, o kolejne 12 miesięczne okresy, przy czym łączna długość okresów gwarancyjnych na pamięć fiskalną kasy (uwzględniających standardowy okres gwarancyjny kasy) może maksymalnie wynosić 60 miesięcy od daty zakupu kasy przez nabywcę.
 
 • Sprzedawca gwarantuje nabywcy kasy, w okresie przedłużonej gwarancji na pamięć fiskalną, bezpłatne usuwanie wad pamięci fiskalnej Kasy.
 • Przedłużenie gwarancji następuje z chwilą upływu poprzedniego okresu gwarancyjnego. Warunkiem uzyskania przedłużenia gwarancji na pamięć fiskalną jest systematyczne dokonywanie przez nabywcę kasy przeglądów konserwacyjnych kasy w Autoryzowanym Punkcie Serwisowym - co 24 miesiące, nie później niż na 12 miesięcy przed terminem następnego wymaganego przeglądu technicznego oraz systematycznego wykonywania przeglądów technicznych (co 24 miesiące).
 • Poświadczeniem przedłużenia gwarancji na pamięć fiskalną będzie każdorazowo wydawana nabywcy „Licencja gwarancyjna na pamięć fiskalną”. Dokument ten będzie wydany przez Autoryzowany Punkt Serwisowy po wykonaniu przeglądu konserwacyjnego lub przeglądu technicznego, o ile nabywca spełniać będzie warunki uprawniające go do przedłużenia gwarancji.
 • Pierwszy przegląd konserwacyjny powinien być zrealizowany przed zakończeniem podstawowego okresu gwarancji na kasę a każdy następny przegląd (techniczny lub konserwacyjny) przed upływem ważności aktualnej, przedłużonej gwarancji, poświadczonej „Licencją gwarancyjną na pamięć fiskalną”.
 • Przeglądy konserwacyjne i techniczne wykonywane są przez Autoryzowany Punkt Serwisowy i są odpłatne na warunkach ustalonych pomiędzy Autoryzowanym punktem serwisowym a nabywcą.
 • Warunkiem skorzystania z uprawnień z przedłużonej gwarancji na pamięć fiskalną jest posiadanie ważnej i oryginalnej „Licencji gwarancyjnej na pamięć fiskalną” oraz oryginału podpisanej karty gwarancyjnej.
Nabywca może realizować uprawnienia wynikające z gwarancji wyłącznie w autoryzowanym przez Producenta Kasy Punkcie Serwisowym. Naprawy mogą być realizowane tylko przez osoby posiadające, wydaną przez Podmiot prowadzący Serwis Główny kas legitymację, upoważniającą do świadczenia usług serwisowych.