Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Oznaczenia występujące na wagach

Oznaczenie M

Oznaczenie M – składa się z dużej litery M (w starym oznakowaniu zielony kwadrat z literą M - w przypadku wag nieautomatycznych), jest dodatkowym oznaczeniem metrologicznym potwierdzającym, że dana waga spełnia wymagania zasadnicze właściwej dla niej dyrektywy (dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wag nieautomatycznych - NAWI lub automatycznych – MID).

Oznaczenie CE

Oznaczenie CE – symbolizuje zgodność wyrobu z regulacjami Unii Europejskiej, które mają do tego wyrobu zastosowanie. Jeżeli wyrób podlega jednocześnie kilku Dyrektywom Nowego Podejścia, oznaczenie CE stanowi deklarację, że spełnia on wymagania wszystkich tych dyrektyw.

Sposób oznakowania wag nieautomatycznych

Wagi wprowadzone do obrotu do dnia 19 kwietnia 2016 r. posiadają stare oznakowanie:

  • znak CE, a obok niego dwie ostatnie cyfry roku, w którym został on naniesiony, oraz numer jednostki notyfikowanej, która sprawuje nadzór WE nad systemem jakości producenta lub dokonała legalizacji WE,
  • zielona kwadratowa nalepka z dużą literą „M”

 

Po wejściu w życie nowelizacji dyrektywy dot. wag nieautomatycznych (Dyrektywa 2014/31/EU) od dnia 20 kwietnia 2016 r. obowiązuje poniższe oznakowanie wag:

  • znak CE wraz z literą M,

  • obok znaku CE i litery M ostatnie dwie cyfry roku przeprowadzonej oceny zgodności,

  • numer jednostki notyfikowanej.

 

Ocena zgodności wag nieautomatycznych

Każda waga nieautomatyczna wprowadzona do użytkowania po 1 maja 2004 r. i stosowana do określania masy w obrocie handlowym, powinna być poddana ocenie zgodności opisanej w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 23), które wdraża dyrektywę 90/384/EWG.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 02 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla wag nieautomatycznych (Dz. U. Z 2016 r., poz. 802), wdraża dyrektywę 2014/31/UE, na podstawie której wagi produkowane seryjnie powinny być poddane następującym procedurom oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami:

  • badaniu typu UE,
  • zapewnienie jakości procesu produkcji,
  • weryfikacja wyrobu,
  • weryfikacja jednostkowa.

Badanie typu UE
Badanie typu UE jest częścią procedury oceny zgodności, w której jednostka notyfikowana bada i poświadcza, że projekt techniczny wagi spełnia wymagania określone w rozporządzeniu.

Zapewnienie jakości procesu produkcji
Zapewnienie jakości procesu produkcji jest procedurą, w której producent wykonuje zobowiązania określone w ust. 2, 4 i 27–29 rozporządzenia oraz na swoją wyłączną odpowiedzialność zapewnia i oświadcza, że waga spełnia wymagania określone w rozporządzeniu, które dotyczą tej wagi.

Weryfikacja wyrobu
Zgodność z typem na podstawie weryfikacji wyrobu jest częścią procedury oceny zgodności, w której producent wykonuje zobowiązania określone w ust. 2 i 8–10 rozporządzenia oraz na swoją wyłączną odpowiedzialność zapewnia i oświadcza, że wagi będące przedmiotem postanowień, o których mowa w ust. 3, są zgodne z typem opisanym w certyfikacie badania typu UE i spełniają wymagania określone w rozporządzeniu, które dotyczą tych wag.

Weryfikacja jednostkowa
Zgodność na podstawie weryfikacji jednostkowej jest procedurą, w której producent wykonuje zobowiązania określone w ust. 2–5 i 9–11 rozporządzenia oraz na swoją wyłączną odpowiedzialność zapewnia i oświadcza, że waga sprawdzona zgodnie z ust. 6 spełnia wymagania określone w rozporządzeniu, które dotyczą tej wagi.