Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Dyrektywa NAWI (Non-Automatic Weighing Instruments - nieautomatyczne urządzenia wagowe)

 

Dyrektywa dotyczy wszystkich wag nieautomatycznych, dzieli je na dwie grupy w zależności od ich zastosowania:

Wagi, które muszą spełniać wymagania zasadnicze dyrektywy, to wagi służące do określenia masy:

Wagi te powinny być poddane ocenie zgodności z wymaganiami i przy wykorzystaniu procedur oceny określonych w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów.

  • w obrocie handlowym;

  • dla obliczania opłaty, cła, podatku, premii, opustu, kary, wynagrodzenia, odszkodowania lub podobnych płatności;

  • podczas stosowania przepisów prawa oraz przy wydawaniu opinii w postępowaniach sądowych przez biegłych i ekspertów;

  • pacjenta w praktyce medycznej w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia;

  • przy sporządzaniu lekarstw wydawanych na receptę w aptekach oraz przy analizach wykonywanych przez laboratoria medyczne i farmaceutyczne;

  • przy sprzedaży konsumenckiej oraz przy paczkowaniu towarów.

Wagi wprowadzone do obrotu do dnia 19 kwietnia 2016 r. posiadają stare oznakowanie: na wadze nieautomatycznej poddanej ocenie zgodności powinny znajdować znak CE oraz dwie ostatnie cyfry roku i numer jednostki notyfikowanej, która dokonała legalizacji WE lub dwie ostatnie cyfry roku i numer jednostki notyfikowanej, która sprawuje nadzór nad systemem jakości producenta oraz zielona, kwadratowa nalepka z nadrukowaną czarną literą „M”.

Po wejściu w życie nowelizacji dyrektywy dot. wag nieautomatycznych (Dyrektywa 2014/31/EU) od dnia 20 kwietnia 2016 r. obowiązuje następujące oznakowanie: na wadze nieautomatycznej poddanej ocenie zgodności powinny znajdować się znak CE oraz dodatkowe oznakowanie metrologiczne, które składa się z dużej litery „M” i dwóch ostatnich cyfr roku, w którym zostało ono umieszczone, otoczonych prostokątem. Wysokość prostokąta jest równa wysokości oznakowania CE.

Za oznakowaniem CE oraz dodatkowym oznakowaniem metrologicznym podaje się numer identyfikacyjny (numery identyfikacyjne) jednostki notyfikowanej lub jednostek notyfikowanych, jeżeli jednostka ta jest zaangażowana na etapie kontroli produkcji.

Do wagi nieautomatycznej poddanej ocenie zgodności powinna być dołączona deklaracja zgodności z dyrektywą 2014/31/UE lub wdrażającym ją ww. rozporządzeniem Ministra Rozwoju, wystawiona przez producenta (lub jego upoważnionego przedstawiciela).

Wszelkie wagi dla innych zastosowań.

Takich wag nie poddaje się procedurze oceny zgodności. Wymagane jest umieszczenie na ich tabliczkach znamionowych nazwy producenta, zarejestrowanej nazwy handlowej lub zarejestrowanego znaku towarowego oraz maksymalnego obciążenia wagi.