Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Definicje i wyjaśnienie popularnych pojęć

Adiustacja (kalibracja) wag

Adiustacja (kalibracja) wag - Szereg czynności, w rezultacie których następuje korekcja wskazań wagi. Dokonywana wzorcem masy zbliżonym do maksymalnej wartości udźwigu wagi. Kalibracja wagi legalizowanej jest zabroniona i mogą jej dokonywać tylko serwisy lub jednostki do tego uprawnione. Dokonanie kalibracji wiąże się z koniecznością ponownej legalizacji wagi.

Adiustacja wewnętrzna (kalibracja wewnętrzna) wag

Adiustacja wewnętrzna (kalibracja wewnętrzna) wag - Szczególny rodzaj adiustacji, która nie wymaga powtórnego legalizowania wagi ponieważ przebiega automatycznie (bez ingerencji operatora wagi). Relacje między wartością wskazaną przez wagę, a masą wzorca (znajdującego się we wnętrzu wagi bez możliwości dostępu dla użytkownika), mogą odbywać się automatycznie lub na życzenie użytkownika.

Błąd graniczny dopuszczalny

Błąd graniczny dopuszczalny - maksymalna, dopuszczalna przez przepisy, dodatnia lub ujemna różnica między wskazaniem wagi a odpowiadającą mu wartością poprawną, określoną przez wzorce odniesienia jednostki masy, gdy waga była wyzerowana bez obciążenia i ustawiona w pozycji odniesienia.

Dokładność odczytu (działka elementarna [odczytowa]) [d]

Dokładność odczytu (działka elementarna [odczytowa]) [d] - wartość różnicy między wartościami odpowiadającymi dwóm sąsiednim wskazaniom podziałki przy wskazaniu analogowym lub różnicy między wartościami dwóch kolejnych wskazań przy wskazaniu cyfrowym, wyrażona w jednostkach masy.

Działka legalizacyjna [e]

Działka legalizacyjna [e] - wartość, wyrażona w jednostkach masy, stosowana do klasyfikacji i legalizacji wag. Jest określona przez wyrażenie d ≤ e ≤ 10 e , e = 10k kg, gdzie k jest liczbą całkowitą, dodatnią, ujemną lub zerem. Wymaganie to nie dotyczy wag klasy dokładności z d < 1 mg, gdy e = 1 mg.

Legalizacja wag

Legalizacja - zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania.

Norma szczelności

Norma szczelności

  • IP jest skrótem od "International Protection Rating", oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowę urządzenia przed wpływem czynników zewnętrznych.
  • Liczba IP składa się z dwóch cyfr. Np. IP 65
  • Pierwsza cyfra oznacza ochronę przed ciałami stałymi
  • Druga cyfra oznacza ochronę przed cieczami

 

Pierwsza cyfra Opis Druga cyfra Opis
0 Brak ochrony 0 Brak ochrony
1 Chronione przed obiektami większymi niż 50 mm 1 Chronione przed pionowo spadającymi kroplami wody
2 Chronione przed obiektami większymi niż 12 mm 2 Chronione przed pionowo spadającą wodą, jeśli przedmiot jest obrócony o 15 stopni
3 Chronione przed obiektami większymi niż 2,5 mm 3 Chronione przed pionowo spadającą wodą, jeśli przedmiot jest obrócony o 60 stopni
4 Chronione przed obiektami większymi niż 1,0 mm 4 Chronione przed wodą bryzgającą na przedmiot ze wszystkich kierunków
5 Chronione przed kurzem 5 Chronione przed strumieniami wody
6 Całkowicie chronione przed kurzem 6 Chronione przed silnymi strumieniami wody porównywalnymi do silnych fal
- ---------- 7 Chronione przed efektami zanurzenia w wodzie na głębokość do 1 metra
- ---------- 8 Chronione przed efektami długotrwałego zanurzenia w wodzie przy warunkach określonych przez producenta
OIML

Międzynarodowa Organizacja Metrologii Prawnej (Organisation Internationale de Métrologie Légale).

Waga

Waga - przyrząd pomiarowy służący do wyznaczania masy ciała poprzez wykorzystanie działania siły grawitacji na to ciało. Waga może być także stosowana do wyznaczania innych wielkości: ilości, parametrów lub cech charakterystycznych zależnych od masy. W zależności od sposobu działania, zgodnie z terminologią prawną i OIML, wagi dzieli się na automatyczne i nieautomatyczne.

Waga automatyczna

Waga automatyczna - wagami automatycznymi są przyrządy pomiarowe służące do wyznaczania masy bez udziału operatora w procesie ważenia, ich zastosowanie wynika z mechanizacji i przyspieszenia procesu produkcji, pakowania i załadunku oraz określania należności za towar w przypadku rozliczeń między podmiotami.