Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Ogólne warunki gwarancji

  1. Gwarant zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie czytnika, będącego przedmiotem gwarancji.
  2. Gwarancja obejmuje okres 1-go roku użytkowania. Fakt sprzedaży musi być potwierdzony pieczęcią i podpisem sprzedawcy detalicznego.
  3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania, napraw przez osoby nieuprawnione, uszkodzeń mechanicznych a także siły wyższej. Części eksploatacyjne czytników tj. : obudowy, kable, okienka wyjściowe są wymieniane zawsze odpłatnie.
  4. Gwarant zapewnia, że usterki powstałe w okresie gwarancyjnym zostaną usunięte bezpłatnie w ciągu 14 dni od daty dostarczenia czytnika do serwisu z wyjątkiem naruszenia warunków wymienionych w punkcie trzecim. Jeżeli zajdzie konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, gwarant zastrzega sobie możliwość przedłużenia okresu naprawy.
  5. Nabywcy przysługuje prawo wymiany czytnika na nowy lub inny pozbawiony wad w przypadku, gdy w okresie gwarancji wykonano 3 nieskuteczne naprawy tej samej usterki (z wyjątkiem uszkodzeń określonych w pkt. 3), lub gdy trwałe usunięcie wady jest niemożliwe.
  6. O ważności gwarancji stanowią: zapis typu i numeru seryjnego czytnika, data sprzedaży i pieczęć wraz z podpisem sprzedawcy. Dla realizacji uprawnień z tytułu gwarancji czytnik należy dostarczyć w opakowaniu fabrycznym. Opakowanie to należy przechowywać do końca okresu gwarancyjnego.
  7. W przypadku utraty karty gwarancyjnej duplikatu nie wydaje się.
  8. We wszystkich sprawach nie uregulowanych powyżej zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.