Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Zasady legalizacji

Nowelizacja ustawy "Prawo o miarach" uregulowała zasady legalizacji ponownych dla wag nieautomatycznych.

Wagi wprowadzone do obrotu od dnia 1 maja 2004 r. do dnia wejścia w życie przywoływanej ustawy, powinny być zgłoszone do legalizacji ponownej po raz pierwszy przed dniem:

  1. 31 grudnia 2007 r. - gdy zostały wprowadzone do obrotu od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.;
  2. 31 grudnia 2008 r. - gdy zostały wprowadzone do obrotu od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;
  3. 31 grudnia 2009 r. - gdy zostały wprowadzone do obrotu od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.;
  4. 31 grudnia 2010 r. - gdy zostały wprowadzone do obrotu od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.;

      itd.

Wagi wprowadzone do obrotu po wejściu w życie "Ustawy z dn. 15.12.2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw" czyli od dnia 7 stycznia 2007 r. poddawane są legalizacji ponownej w terminach określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 roku w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, które weszło w życie 29 stycznia 2008 r. (obecnie określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, które weszło w życie 17 maja 2017 r.)

Wagi poddane ocenie zgodności po 7 stycznia 2007 r. były poddawane pierwszej legalizacji ponownej przed upływem 3 lat, licząc od 1 grudnia roku, w którym dokonano oceny zgodności.

W związku z nowym rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 759) w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarówych określa, że wagi poddane ocenie zgodności po 26.04.2019 r. muszą być poddane pierwszej legalizacji ponownej przed upływem 2 lat, licząc od 01 grudnia roku, w którym dokonano oceny zgodności. Oznacza to, że wagi wprowadzone do obrotu (poddane ocenie zgodności) np. w czerwcu 2019 r. muszą być poddane legalizacji ponownej przed 01 grudnia 2021 r.
 

Zgodnie z § 44 ww. rozporządzenia dowody legalizacji pierwotnej, legalizacji jednostkowej i legalizacji ponownej wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia są ważne do czasu upływu ich okresów ważności określonych w przepisach dotychczasowych, tj. 3 lata, licząc przed 01 grudnia roku, w którym dokonano oceny zgodności.

Druga i kolejne legalizacje ponowne muszą być wykonywane przed upływem 25 miesięcy.
W przypadku wag, dla których wydane będzie świadectwo legalizacji, ważność legalizacji liczymy z dokładnością do konkretnego dnia miesiąca. Przykładowo – jeżeli legalizacji dokonano 06 maja 2019 r., legalizacja ważna jest do 06 czerwca 2021 r.
Natomiast w przypadku, gdy zostanie wydana tylko cecha legalizacji, termin ważności legalizacji określa się z dokładnością do miesiąca, a nie dnia – termin ten należy zaokrąglić do końca danego miesiąca. Przykładowo – legalizacji dokonano 06 maja 2019 r., na wadze znajdować się będzie cecha legalizacji miesięczna „VI” oraz roczna „21” (ważna do końca czerwca 2021 r.).
 
Powyższe zapisy regulują kwestie legalizacji ponownej wykonywanej okresowo, przy założeniu, że w trakcie użytkowania urządzenie nie było naprawiane, a cechy legalizacyjne i zabezpieczające nie zostały uszkodzone.

W sytuacji, gdy cechy legalizacyjne lub zabezpieczające zostały naruszone urządzenie musi być poddane legalizacji ponownej przed przystąpieniem do dalszego użytkowania.

Przypominamy, że obowiązek poddawania wagi okresowej legalizacji, jak również utrzymywania cech legalizacyjnych w należytym stanie spoczywa na użytkowniku.