Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Zasady legalizacji

Nowelizacja ustawy "Prawo o miarach" uregulowała zasady legalizacji ponownych dla wag nieautomatycznych.

Wagi wprowadzone do obrotu od dnia 1 maja 2004 r. do dnia wejścia w życie przywoływanej ustawy, powinny być zgłoszone do legalizacji ponownej po raz pierwszy przed dniem:

  1. 31 grudnia 2007 r. - gdy zostały wprowadzone do obrotu od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.;
  2. 31 grudnia 2008 r. - gdy zostały wprowadzone do obrotu od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;
  3. 31 grudnia 2009 r. - gdy zostały wprowadzone do obrotu od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.;
  4. 31 grudnia 2010 r. - gdy zostały wprowadzone do obrotu od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.;

      itd.

Wagi wprowadzone do obrotu po wejściu w życie "Ustawy z dn. 15.12.2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw" czyli od dnia 7 stycznia 2007 r. poddawane są legalizacji ponownej w terminach określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 roku w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, które weszło w życie 29 stycznia 2008 r. (obecnie określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, które weszło w życie 17 maja 2017 r.)

Wagi poddane ocenie zgodności po 7 stycznia 2007 r. były poddawane pierwszej legalizacji ponownej przed upływem 3 lat, licząc od 1 grudnia roku, w którym dokonano oceny zgodności.

W związku z nowym rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 759) w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarówych określa, że wagi poddane ocenie zgodności po 26.04.2019 r. muszą być poddane pierwszej legalizacji ponownej przed upływem 2 lat, licząc od 01 grudnia roku, w którym dokonano oceny zgodności. Oznacza to, że wagi wprowadzone do obrotu (poddane ocenie zgodności) np. w czerwcu 2019 r. muszą być poddane legalizacji ponownej przed 01 grudnia 2021 r.

Zgodnie z § 44 ww. rozporządzenia dowody legalizacji pierwotnej, legalizacji jednostkowej i legalizacji ponownej wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia są ważne do czasu upływu ich okresów ważności określonych w przepisach dotychczasowych, tj. 3 lata, licząc przed 01 grudnia roku, w którym dokonano oceny zgodności.

Druga i kolejne legalizacje ponowne muszą być wykonywane przed upływem 25 miesięcy, licząc od 1 dnia miesiąca, w którym dokonano legalizacji ponownej. Przykładowo - waga poddana legalizacji ponownej w lutym 2016 r. musi być ponownie legalizowana do końca lutego 2018 r.

Powyższe zapisy regulują kwestie legalizacji ponownej wykonywanej okresowo, przy założeniu, że w trakcie użytkowania urządzenie nie było naprawiane, a cechy legalizacyjne i zabezpieczające nie zostały uszkodzone.

W sytuacji, gdy cechy legalizacyjne lub zabezpieczające zostały naruszone urządzenie musi być poddane legalizacji ponownej przed przystąpieniem do dalszego użytkowania.

Przypominamy, że obowiązek poddawania wagi okresowej legalizacji, jak również utrzymywania cech legalizacyjnych w należytym stanie spoczywa na użytkowniku.