Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Przeglądy i naprawy serwisowe

Czy powinienem legitymować serwisanta przychodzącego na przegląd lub naprawę kasy?

Identyfikator wystawiony przez producenta serwisantowi kas jest ważny przez rok od daty jego wydania. Serwisant powinien legitymować się identyfikatorem, na którym umieszczona jest data ważności oraz typ urządzeń serwisowanych. Nabywca ma prawo skontrolować aktualność uprawnień nadanych serwisantowi dla firmy obsługującej, a w przypadku stwierdzenia ich wygaśnięcia ma możliwość dokonania zmiany placówki serwisowej.

Czy w przypadku awarii kasy muszę zaprzestać sprzedaży?

Jeżeli rozpoczęta została ewidencja sprzedaży w trybie fiskalnym, to nie można prowadzić handlu w trybie szkoleniowym (niefiskalnym). W przypadku awarii kasy głównej sprzedaż można prowadzić wyłącznie przy użyciu kasy rezerwowej wprowadzonej w tryb fiskalny, a w przypadku jej braku zaprzestać sprzedaży.

Co może być przyczyną, że wydruki z kasy są „blade” i prawie niewidoczne?

Przyczyny mogą być następujące: zła jakość papieru albo niewłaściwe przechowywanie rolek kontrolnych, rozładowany akumulator, zanieczyszczona lub uszkodzona głowica drukująca, uszkodzona płyta główna kasy. W takiej sytuacji najlepiej zwrócić się do autoryzowanego serwisu celem sprawdzenia działania kasy i usunięcia ewentualnych usterek.

Czy mam obowiązek wykonać przegląd technicznych kasy?

Tak i wymaga tego Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 (Dz. U. poz. 363) w sprawie kas rejestrujących. Ustawodawca określił, że ma się on odbyć nie rzadziej niż co 2 lata.

Zgubiłem książkę serwisową kasy fiskalnej, co w takiej sytuacji należy zrobić?

O utracie książki serwisowej należy niezwłocznie powiadomić na piśmie naczelnika właściwego podatnikowi urzędu skarbowego, po czym wystąpić do producenta ze zgłoszeniem o wydanie duplikatu książki kasy.
 

Zgłoszenie wydania duplikatu

Kto może dokonać wymiany modułu pamięci fiskalnej?

Wymiany pamięci fiskalnej w kasie rejestrującej może dokonać wyłącznie producent krajowy lub importer kas rejestrujących.

Czy będąc właścicielem urządzenia fiskalnego mogę je również sam serwisować?

W świetle obowiązujących przepisów nie można świadczyć usług serwisowych na rzecz urządzeń, których używa się w swojej działalności do rejestracji obrotu.

Co zrobić jeżeli dotychczasowy serwis nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub nienależycie je wypełnia?

W takiej sytuacji nabywca może wystąpić do producenta z wnioskiem o zmianę podmiotu prowadzącego serwis kas, w celu wydania stosownej decyzji. O dokonanej zmianie podatnik zawiadamia właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia jej dokonania. Stosowny wniosek dostępny jest na stronie Posnet, natomiast przepisy regulujące ten aspekt sprawy opisuje §60 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku.

Gdzie mam się zgłosić w celu dokonania przeglądu technicznego lub naprawy kasy?

Należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem przypisanym do kasy rejestrującej i wpisanym do książki kasy. Dane teleadresowe podmiotu prowadzącego serwis kas są umieszczone w książce serwisowej na stronie nr 6.