Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Diebold Nixdorf Beetle/Iscan SCO

Stacjonarna kasa samoobsługowa realizująca płatności gotówkowe i elektroniczne.

Urządzenie dostosowane jest do pracy w sklepach generujących dużą ilość transakcji. Najważniejsze cechy modelu SCO to obsługa wszystkich form płatności, wysoka wydajność i bezpieczeństwo.

Wersja kolorystyczna
Diebold Nixdorf Beetle/Iscan SCO

Obsługa gotówki i transakcji elektronicznych

Model Beetle/Iscan SCO wyposażony jest w system obsługi gotówki z funkcją tzw. "recyklingu", gdzie bilon i banknoty wpłacane do kasy są przez nią jednocześnie wykorzystywane do wydawania reszty.
Zaawansowane mechanizmy identyfikacji nominałów gwarantują sprawną obsługę klientów i najwyższy poziom bezpieczeństwa transakcji.
Modułowa budowa systemu zarządzania gotówką znacznie upraszcza i obniża koszty procesów obsługi technicznej kasy.

Wydajność

Kasa dedykowana jest do dużych placówek handlowych typu: supermarket/hipermarket generujacych duże ilości transakcji i oferujących szeroki asortyment towarowy. Wyposażenie i możliwości konfiguracyjne kasy zostały zoptymalizowane pod kątem sprawnej obsługi dużej ilości klientów w możliwie jak najkrótszym czasie.

Bezpieczeństwo

Z uwagi na obsługę gotówki kasa chroniona jest trzypoziomową kontrolą dostępu serwisowego. Za obrót bilonem i banknotami odpowiadają dwa osobne moduły, z których każdy wykorzystuje zaawansowane mechanizmy weryfikacji wypracowane na rynku usług bankowych w ciągu ostatnich 40 lat. Kontrola asortymentu może być prowadzona w oparciu o dostępną w różnych wariantach wagę bezpieczeństwa. Kasę można również wyposażyć w dezaktywator tagów EAS.

Oprogramowanie TPiSCAN

W oparciu o doświadczenia swoich klientów firma Diebold Nixdorf stworzyła zaawansowane oprogramowanie narzędziowe TPiSCAN.
Spójne środowisko TPiSCAN gwarantuje sprawną komunikację kasy z użytkownikiem (klientem sklepu) i jednocześnie umożliwia asystentowi sprawną administrację stanowiskiem sprzedaży.
Treść ekranu, oraz kolejność i forma komunikatów zostały opracowane w oparciu o doświadczenia zbierane na różnych rynkach. Intuicyjny interfejs pełni kluczową rolę w efektywności kas samoobsługowych.
W ramach zadań administracyjnych program odpowiada za komunikację z wagą kontrolną i modułami gotówki. Oprogramowanie TPiSCAN odpowiada także za funkcje stanowiska asystenta dostępnego w wersji na komputer stacjonarny, tablet lub pager.

 

Uniwersalna stylistyka

Stylistyka kas samoobsługowych Diebold Nixdorf precyzyjnie odpowiada aktualnym potrzebom rynku. Nowoczesne, oparte na uniwersalnej kolorystyce wzornictwo świetnie komponuje się z wnętrzem każdego sklepu. Powierzchnie robocze kasy wykończone są trwałymi materiałami, przez co znacznie wolniej ulegają zużyciu.

Zaawansowane narzędzia do wizualizacji i analizy informacji

Firma Diebold Nixdorf tworząc ofertę kas samoobsługowych zadbała również o opracowanie zaawansowanego oprogramowania do wizualizacji projektowanych rozwiązań.
Równie cenne są narzędzia analityczne wspomagające szacowanie zwrotu inwestycji i optymalizację poziomu nasycenia sklepu stanowiskami samoosbsługowymi.
Wyspecjalizowani partnerzy Posnet przed podjęciem decyzji o inwestycji w kasy samoobsługowe będą mogli oszacować rentowność projektu, ustalić optymalną ilość stanowisk i przygotować wizualizację planowanych rozwiązań.

 

 

 

 

Wyspecjalizowani Dostawcy kas samoobsługowych Diebold Nixdorf

Kasy samoobsługowe Diebold Nixdorf oferowane są wyłącznie przez wyspecjalizowanych Partnerów Posnet, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i przeszli niezbędne szkolenia w zakresie planowania, wdrażania i serwisu kas. Szczegółowych informacji na temat aktualnej oferty oraz listy Partnerów wdrażających kasy Diebold Nixdorf udziela:
Dział Wsparcia Produktów Systemowych
Posnet Polska S.A.; Warszawa, ul. Municypalna 33
tel. 22 8686888 wew. 220, 210, 202; e-maii: dwps@posnet.com

Zadaj pytanie
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejsza informacja przekazana zostaje w wykonaniu obowiązku wynikającego z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO).

Administrator danych

My, „POSNET Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Municypalnej 33, 02-281 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082030, NIP: 522-26-28-262, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 1.000.080,00 zł, jesteśmy administratorem Pana/Pani danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować w sprawach związanych z Pana/Pani danymi osobowymi, w szczególności w celu realizacji Pana/Pani praw w tym zakresie, przy wykorzystaniu następujących danych kontaktowych: iod.posnet@posnet.com.

Cele i podstawy przetwarzania

Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podstawę prawną przetwarzania stanowi udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit.a) RODO).

Kategorie danych, które przetwarzamy

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe podane w formularzu kontaktowym.

Odbiorcy danych

Pana/Pani dane możemy udostępniać podmiotom świadczącym na rzecz „POSNET Polska” S.A. usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi, w których zapisywane są Pana/Pani dane osobowe.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane zawarte w formularzu kontaktowym przechowujemy do zakończenia korespondencji z Panem/Panią w sprawach, o które Pan/Pani zapytuje w formularzu kontaktowym.

Prawa osoby, której dotyczą dane

Przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • prawo dostępu do Pana/Pani danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) Pana/Pani danych
 • prawo do usunięcia Pana/Pani danych (jeżeli cofnął Pan/cofnęła Pani zgodę na przetwarzanie lub Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pana/Pani dane, tj. nie istnieje podstawa przetwarzania danych w celu realizacji jakiejkolwiek z umów wskazanych w ust. 3 powyżej - może Pan/Pani zażądać, abyśmy je usunęli).
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan/Pani zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w następujących przypadkach:
  a) kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pan/Pani usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Panu/Pani potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) wniósł Pan/wniosła Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą).
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (aby skutecznie skorzystać z tego prawa powinien Pan/powinna Pani wskazać nam swoją szczególną sytuację, która w Pana/Pani ocenie uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pana/Pani danych są nadrzędne wobec Pana/Pani praw, lub też, że Pana/Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie tej zgody. Cofnięcie nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem).

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - rozwiń Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - zwiń


Powrót do oferty