Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Magtek Magnesafe Mini - produkt archiwalny

Produkt archiwalny. Sprzedaż zakończono w 2020 roku.

Uniwersalny trzyścieżkowy czytnik kart magnetycznych zamknięty w małej obudowie dostosowanej do różnych typów instalacji. W podstawie czytnika znajdują się mosiężne gwinty przeznaczone do montażu za pośrednictwem śrub. Dodatkowo w pudełku z czytnikiem dołączone są dwie podkładki piankowe z przemysłowym klejem akrylowym.

Cena netto: 290,00 PLN
Podane ceny są cenami detalicznymi netto oferowanymi aktualnie przez Posnet Polska S.A. odbiorcom końcowym (użytkownikom) urządzenia.
Wersja kolorystyczna
Magtek Magnesafe Mini - produkt archiwalny

Dostęp powietrza wyzwala reakcję chemiczną w kleju, który po kilku dniach tworzy bardzo mocną spoinę (35N cm). Czytnik Idealnie sprawdza się w obsłudze różnego rodzaju kart bankowych, lojalnościowych oraz identyfikujących. Urządzenie nie wymaga dodatkowego zasilania, wystarczy wpiąć je poprzez złącze USB do komputera.

Najważniejsze cechy produktu

 • zgodność ze standardem zabezpieczeń PCI-DSS
 • trwała konstrukcja mechaniczna obudowy (zdolny do pracy w przestrzeni publicznej)
 • szeroki zakres prędkości odczytu danych z karty (kluczowe znaczenie dla wygody Operatora)
 • identyfikacja kart w technologii MagnePrint
 • autoryzacja czytnik/host
 • unikalny i niemodyfikowalny numer seryjny
 • szyfrowanie 3DES
 • tokenizacja
 • dwukierunkowy odczyt danych na trzech ścieżkach
 • praca w standardzie HID lub w trybie emulacji klawiatury
 • zasilanie bezpośrednio z portu USB
 • trójkolorowa dioda sygnalizująca statusy czytnika

Najważniejsze funkcje produktu

Uwagi ogólne do stosowania programu:

 • Po uruchomieniu programu należy poczekać ok. 5 sekund aż zostanie wykryta konfiguracja czytnika komendy, należy wysyłać do czytnika z zaznaczoną opcją "Auto Add Length".
 • Czytniki kart magnetycznych mogą być fabrycznie skonfigurowane do pracy w trybie HID. Tryb emulacji klawiatury dostępny jest po uprzednim przeprogramowaniu czytnika odpowiednią komendą.
 • Czytniki posiadają wewnętrzną pamięć, która zachowuje ustawienia czytnika również po wyłączeniu komputera

Najczęściej stosowane komendy:

Zmiana trybu pracy czytnika: Interfejs HID <=> Emulacja Klawiatury

 • W celu przełączenia czytnika w tryb emulacji klawiatury należy w polu Send Msg wpisać następujący ciąg znaków: 01 10 01 i wysłać do czytnika przyciskiem: Send Msg.
 • Następnie należy wysłać komendę resetu czytnika: 02 i odczekać ok. 5 sekund aż czytnik przejdzie w tryb pracy emulacji klawiatury.
 • Komenda przełączająca czytnik w tryb HID: 01 10 00. Po wysłaniu komendy należy również zresetować czytnik poleceniem 02.

Wyłączenie sentineli (znaków początku i końca poszczególnych ścieżek)
W celu wyłączenia sentineli należy w polu Send Msg wpisać następujący ciąg znaków:

 • 01 04 03 i wysłać do czytnika przyciskiem: Send Msg
 • Następnie należy wydać komendę resetu czytnika: 02

Włączenie sentineli (znaków początku i końca poszczególnych ścieżek)
W celu włączenia sentineli należy w polu Send Msg wpisać następujący ciąg znaków:

 • 01 04 64 i wysłać do czytnika przyciskiem: Send Msg
 • Następnie należy wydać komendę resetu czytnika: 02

Wyłączenie lub włączenie poszczególnych ścieżek
W celu włączenia lub wyłączenia poszczególnych ścieżek należy w polu Send Msg wpisać następujący ciąg znaków (odpowiednio):

 • ścieżka 1 - wł, ścieżka 2 - wł, ścieżka 3 - wł: komenda: 01 03 15
 • ścieżka 1 - wył, ścieżka 2 - wł, ścieżka 3 - wył, komenda: 01 03 04
 • Następnie należy wydać komendę resetu czytnika: 02

Włączenie automatycznego przejścia do kolejnego wiersza (carriage return)

 • CR po każdej ścieżce - komenda: 01 05 8D
 • CR po odczycie karty - komenda: 01 05 0D
 • Uwaga: po każdej komendzie należy zresetować czytnik komendą: 02

W przypadku ewentualnych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: elo@posnet.com

Zadaj pytanie
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejsza informacja przekazana zostaje w wykonaniu obowiązku wynikającego z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO).

Administrator danych

My, „POSNET Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Municypalnej 33, 02-281 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082030, NIP: 522-26-28-262, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 1.000.080,00 zł, jesteśmy administratorem Pana/Pani danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować w sprawach związanych z Pana/Pani danymi osobowymi, w szczególności w celu realizacji Pana/Pani praw w tym zakresie, przy wykorzystaniu następujących danych kontaktowych: iod.posnet@posnet.com.

Cele i podstawy przetwarzania

Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podstawę prawną przetwarzania stanowi udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit.a) RODO).

Kategorie danych, które przetwarzamy

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe podane w formularzu kontaktowym.

Odbiorcy danych

Pana/Pani dane możemy udostępniać podmiotom świadczącym na rzecz „POSNET Polska” S.A. usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi, w których zapisywane są Pana/Pani dane osobowe.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane zawarte w formularzu kontaktowym przechowujemy do zakończenia korespondencji z Panem/Panią w sprawach, o które Pan/Pani zapytuje w formularzu kontaktowym.

Prawa osoby, której dotyczą dane

Przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • prawo dostępu do Pana/Pani danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) Pana/Pani danych
 • prawo do usunięcia Pana/Pani danych (jeżeli cofnął Pan/cofnęła Pani zgodę na przetwarzanie lub Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pana/Pani dane, tj. nie istnieje podstawa przetwarzania danych w celu realizacji jakiejkolwiek z umów wskazanych w ust. 3 powyżej - może Pan/Pani zażądać, abyśmy je usunęli).
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan/Pani zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w następujących przypadkach:
  a) kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pan/Pani usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Panu/Pani potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) wniósł Pan/wniosła Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą).
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (aby skutecznie skorzystać z tego prawa powinien Pan/powinna Pani wskazać nam swoją szczególną sytuację, która w Pana/Pani ocenie uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pana/Pani danych są nadrzędne wobec Pana/Pani praw, lub też, że Pana/Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie tej zgody. Cofnięcie nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem).

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - rozwiń Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - zwiń


Powrót do oferty