Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Materiały reklamowe

W tej części udostępniamy Wam materiały marketingowe „Posnet Polska” S.A. (dalej także: Posnet). Zachęcamy do pobierania i wykorzystywania ich do celów aktualizacji Waszych stron internetowych, projektowania własnych materiałów marketingowych oraz do szeroko pojętego wsparcia sprzedaży produktów Posnet z Waszej oferty.

Zależy nam aby wszystkie powstające materiały wizerunkowe były spójne. Na Waszą prośbę skierowaną do handlowca lub do działu marketingu Posnet - prześlemy Księgę znaku dla dealera - KOMUNIKACJA MARKI PORADNIK DEALERA. Znajdziecie tam dużo cennych informacji typu: szablony projektów oklejania samochodów firmowych, szablony projektów witryn Waszych punktów handlowych itp.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z nami na adres mailowy: marketing@posnet.com


 

Zastrzeżenia Prawne

Zamieszczone w sekcjach „Dla Dealera” oraz "Materiały reklamowe": (i) opracowanie graficzne logo Posnet, (ii) fotografie urządzeń z oferty Posnet oraz (iii) zamieszczone na profilach Posnet w mediach społecznościowych (w tym na portalu YouTube) materiały filmowe (dalej łącznie: Utwory) są przedmiotem autorskich praw majątkowych przysługujących wyłącznie „Posnet Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także: Posnet). „Posnet Polska” S.A. udziela niniejszym licencji uprawniającej do korzystania z Utworów na poniżej określonych warunkach:

1. Licencja udzielona jest wyłącznie podmiotom posiadającym status Dealera „Posnet Polska” S.A., to jest podmiotom, które są stroną obowiązującej umowy dealerskiej zawartej z „Posnet Polska” S.A. (dalej: umowa dealerska).

2. Licencja ma charakter niewyłączny.

3. Licencja nie jest ograniczona czasowo, z tym jednakże zastrzeżeniem, że dla danego Dealera obowiązuje wyłącznie w okresie obowiązywania umowy dealerskiej z tym Dealerem. Wygaśnięcie umowy dealerskiej z danym Dealerem powoduje wygaśnięcie licencji udzielonej temu Dealerowi (warunek rozwiązujący).

4. Licencja może być w każdym czasie wypowiedziana przez „Posnet Polska” S.A., wskutek złożenia Dealerowi stosownego oświadczenia przez „Posnet Polska” S.A., za zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku naruszenia warunków niniejszej licencji przez danego Dealera, „Posnet Polska” S.A. może wypowiedzieć licencję temu Dealerowi ze skutkiem natychmiastowym.

5. Licencja upoważnia do korzystania z Utworów w zakresie zwielokrotniania techniką cyfrową i drukarską oraz wprowadzania do obrotu tak zwielokrotnionych egzemplarzy Utworów do obrotu (nieodpłatnie), a także do umieszczenia Utworów w sieci Internet oraz do wystawiania zwielokrotnień Utworów, z zastrzeżeniem jednakże ust. 6 i 7 poniżej.

6. Jakikolwiek użytek z Utworów dotyczyć może wyłącznie działań reklamowych i promocyjnych urządzeń z oferty Posnet (dalej: urządzenia Posnet). Co za tym idzie zwielokrotnienia Utworów:

a) mogą być wprowadzane do obrotu wyłącznie w formie ulotek reklamowych i katalogów reklamowych urządzeń Posnet, a także

b) mogą być wystawiane wyłącznie poprzez oznaczenie punktów sprzedaży urządzeń Posnet oraz ewentualnie stoisk targowych i witryn, w których eksponowane są urządzenia Posnet, a także

c) mogą być umieszczane w sieci Internet wyłącznie na stronach firmowych Dealera w miejscach ściśle związanych z rozpowszechnianiem oferty dotyczącej urządzeń Posnet, a także mogą być rozpowszechniane w mediach społecznościowych (w tym w portalu YouTube) poprzez udostępnienie Utworów z oficjalnych profili Posnet.

7. Żaden użytek Utworów nie może sugerować, że podmiotem go wykonującym jest „Posnet Polska” S.A.. W szczególności oferta Dealera mająca za przedmiot urządzenia Posnet nie może być w żaden sposób, przy użyciu obiektywnych kryteriów, odczytywana jako oferta „Posnet Polska” S.A. lub osoby trzeciej, chyba że Dealer oferuje konkretne urządzenia Posnet w imieniu „Posnet Polska” S.A., działając na podstawie umowy agencyjnej łączącej Dealera z  „Posnet Polska” S.A., lub w imieniu osoby trzeciej, działając na podstawie stosownej umowy z „Posnet Polska” S.A. jako wyręczyciel „Posnet Polska” S.A. w zakresie usług agencyjnych „Posnet Polska” S.A. na rzecz osoby trzeciej.

8. Nie są dozwolone żadne zmiany, opracowania i modyfikacje Utworów bez uprzedniej zgody „Posnet Polska” S.A. wyrażonej w formie dokumentowej (pod rygorem bezskuteczności). W celu uzyskania zgody „Posnet Polska” S.A. w zakresie wskazanym w zdaniu poprzedzającym należy przesłać projekt zmodyfikowanego Utworu lub opracowania Utworu na następujący adres e-mail Posnet: marketing@posnet.com.

9. Żaden użytek Utworów nie może naruszać interesów, dóbr osobistych oraz renomy „Posnet Polska” S.A..

Jeśli zaakceptujesz wszystkie „cookies” klikając przycisk „Zaakceptuj wszystkie” to zapiszemy na Twoim urządzeniu niezbędne pliki „cookies” oraz pliki analityczne i reklamowe. Kliknięcie „Odrzuć wszystkie" oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Możesz również samodzielnie skonfigurować swoje preferencje dotyczące plików „cookies” klikając przycisk „Dostosuj”. Więcej informacji o „cookies” znajdziesz w polityce prywatności.