Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Materiały reklamowe

W tej części udostępniamy Wam materiały marketingowe „Posnet Polska” S.A. (dalej także: Posnet). Zachęcamy do pobierania i wykorzystywania ich do celów aktualizacji Waszych stron internetowych, projektowania własnych materiałów marketingowych oraz do szeroko pojętego wsparcia sprzedaży produktów Posnet z Waszej oferty.

Zależy nam aby wszystkie powstające materiały wizerunkowe były spójne. Na Waszą prośbę skierowaną do handlowca lub do działu marketingu Posnet - prześlemy Księgę znaku dla dealera - KOMUNIKACJA MARKI PORADNIK DEALERA. Znajdziecie tam dużo cennych informacji typu: szablony projektów oklejania samochodów firmowych, szablony projektów witryn Waszych punktów handlowych itp.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z nami na adres mailowy: marketing@posnet.com


 

Zastrzeżenia Prawne

Zamieszczone w sekcjach „Dla Dealera” oraz "Materiały reklamowe": (i) opracowanie graficzne logo Posnet, (ii) fotografie urządzeń z oferty Posnet oraz (iii) zamieszczone na profilach Posnet w mediach społecznościowych (w tym na portalu YouTube) materiały filmowe (dalej łącznie: Utwory) są przedmiotem autorskich praw majątkowych przysługujących wyłącznie „Posnet Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także: Posnet). „Posnet Polska” S.A. udziela niniejszym licencji uprawniającej do korzystania z Utworów na poniżej określonych warunkach:

1. Licencja udzielona jest wyłącznie podmiotom posiadającym status Dealera „Posnet Polska” S.A., to jest podmiotom, które są stroną obowiązującej umowy dealerskiej zawartej z „Posnet Polska” S.A. (dalej: umowa dealerska).

2. Licencja ma charakter niewyłączny.

3. Licencja nie jest ograniczona czasowo, z tym jednakże zastrzeżeniem, że dla danego Dealera obowiązuje wyłącznie w okresie obowiązywania umowy dealerskiej z tym Dealerem. Wygaśnięcie umowy dealerskiej z danym Dealerem powoduje wygaśnięcie licencji udzielonej temu Dealerowi (warunek rozwiązujący).

4. Licencja może być w każdym czasie wypowiedziana przez „Posnet Polska” S.A., wskutek złożenia Dealerowi stosownego oświadczenia przez „Posnet Polska” S.A., za zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku naruszenia warunków niniejszej licencji przez danego Dealera, „Posnet Polska” S.A. może wypowiedzieć licencję temu Dealerowi ze skutkiem natychmiastowym.

5. Licencja upoważnia do korzystania z Utworów w zakresie zwielokrotniania techniką cyfrową i drukarską oraz wprowadzania do obrotu tak zwielokrotnionych egzemplarzy Utworów do obrotu (nieodpłatnie), a także do umieszczenia Utworów w sieci Internet oraz do wystawiania zwielokrotnień Utworów, z zastrzeżeniem jednakże ust. 6 i 7 poniżej.

6. Jakikolwiek użytek z Utworów dotyczyć może wyłącznie działań reklamowych i promocyjnych urządzeń z oferty Posnet (dalej: urządzenia Posnet). Co za tym idzie zwielokrotnienia Utworów:

a) mogą być wprowadzane do obrotu wyłącznie w formie ulotek reklamowych i katalogów reklamowych urządzeń Posnet, a także

b) mogą być wystawiane wyłącznie poprzez oznaczenie punktów sprzedaży urządzeń Posnet oraz ewentualnie stoisk targowych i witryn, w których eksponowane są urządzenia Posnet, a także

c) mogą być umieszczane w sieci Internet wyłącznie na stronach firmowych Dealera w miejscach ściśle związanych z rozpowszechnianiem oferty dotyczącej urządzeń Posnet, a także mogą być rozpowszechniane w mediach społecznościowych (w tym w portalu YouTube) poprzez udostępnienie Utworów z oficjalnych profili Posnet.

7. Żaden użytek Utworów nie może sugerować, że podmiotem go wykonującym jest „Posnet Polska” S.A.. W szczególności oferta Dealera mająca za przedmiot urządzenia Posnet nie może być w żaden sposób, przy użyciu obiektywnych kryteriów, odczytywana jako oferta „Posnet Polska” S.A. lub osoby trzeciej, chyba że Dealer oferuje konkretne urządzenia Posnet w imieniu „Posnet Polska” S.A., działając na podstawie umowy agencyjnej łączącej Dealera z  „Posnet Polska” S.A., lub w imieniu osoby trzeciej, działając na podstawie stosownej umowy z „Posnet Polska” S.A. jako wyręczyciel „Posnet Polska” S.A. w zakresie usług agencyjnych „Posnet Polska” S.A. na rzecz osoby trzeciej.

8. Nie są dozwolone żadne zmiany, opracowania i modyfikacje Utworów bez uprzedniej zgody „Posnet Polska” S.A. wyrażonej w formie dokumentowej (pod rygorem bezskuteczności). W celu uzyskania zgody „Posnet Polska” S.A. w zakresie wskazanym w zdaniu poprzedzającym należy przesłać projekt zmodyfikowanego Utworu lub opracowania Utworu na następujący adres e-mail Posnet: marketing@posnet.com.

9. Żaden użytek Utworów nie może naruszać interesów, dóbr osobistych oraz renomy „Posnet Polska” S.A..