Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Co gwarantujemy?

  1. Gwarant zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie urządzenia, będącego przedmiotem gwarancji.
  2. Gwarancja obejmuje okres wskazany w karcie gwarancyjnej zakupionego urządzenia. Okres ten liczy się od daty sprzedaży. Fakt sprzedaży musi być potwierdzony pieczęcią, datą i podpisem sprzedawcy detalicznego na karcie gwarancyjnej.
  3. Gwarant zapewnia, że usterki powstałe w okresie gwarancyjnym zostaną usunięte bezpłatnie w ciągu 14 dni od daty dostarczenia terminala do serwisu z wyjątkiem usterek powstałych w wyniku naruszenia warunków eksploatacji lub Warunków gwarancji.

Posnet nie odpowiada za utratę danych zawartych na dysku twardym w trakcie realizacji naprawy terminala. Wykonanie kopii bezpieczeństwa leży po stronie włściciela (zlecającego) naprawę.