Call us __ 800 120 322
Znajdź urządzenie
FAWAG LITE

Register manufactured by Lubelskie Fabryki Wag FAWAG S.A. is small, solid, and easy to use, as well as ergonomic, functional, and in a good price. It has additional shortcut keys, readable display, and efficient battery. It is possible to connect a cashier's drawer to it using a USB link, bar code reader, or a computer.

Net price: 1099,00 PLN
Price provided a net retail prices offered now by Posnet Polska SA to device end users (users).
Colour option

Recommended especially for

 • small stores
 • service points-of-sale
 • haircut and beauty parlors
 • car mechanics
 • florists
 • boutiques 
 • catering businesses i.e. fast-food, etc.
 • market displays
Recommended devices
ERGO
Net retail price: 1249,00 PLN
BINGO HS EJ
Net retail price: 1299,00 PLN
MOBILE HS
Net retail price: 1299,00 PLN
Technical data
Devices with receipt's electronic copy
yes
Data carrier
micro SD/micro SDHC card - 4GB
Eurotaxation
possibility to programme any currency in which the fiscal module will register sale (e.g. euro)
Databases
VAT rates
7 (A...G)
Number of PLU
2,000
Name of the merchandise
40 characters
Additional bar codes
none
Max. number of codes for PLU
none
Set of merchandise / multi-packs
none
Notebook
none
Cashiers
8
Packaging
16
Payment methods
8
Discounts / mark-ups
8
Time discounts
none
Measurment unit
5
Shortcut keys
16
Merchandise groups
16
Formats of weighted codes
10
Description of payments/payouts
10
Description of merchandise
none
Error service
10
Receipt buffer
none
Printing mechanism
Type of printing mechanism
thermal, "drop-in"
Number of characters per line
40
Paper's width
57 mm
Paper roll length
30 m
Printing speed
16 lines
Displays
Operator's display
LCD 2x16 characters, alphanumerical, back lit
Client's display
LCD 2x16 characters, alphanumerical, back lit
Keyboard
Number of keyboard keys
mechanic keypad, 27 keys
Connection/Communication
Standard ports
1 x USB
Additional ports
none
Drawers
6V
Devices supported
computer, USB reader, drawer
Computer connection
on-line, without stopping cashier's work
Power supply
Power supply
external
Battery build-in
build-in AGM 6V/1.2 Ah battery
USB port
1
Dimensions, weight, temperatures
Dimensions
179 x 97 x 191 mm (w x h x l)
Weight
~ 1 kg
Other
Key features
 • • electronic copy of receipt with possibility to remotely archive data (EJ)
 • • change of register currency (eurofiscalisation)
 • • Buyer's NIP (tax identification number) print-out in receipt's fiscal part
 • • name of goods up to 40 characters
 • • direct service of reader using USB port
 • • easy paper exchange
 • • intuitive menu
 • • small size
Car accessories
none
Recommended devices
ERGO
Net retail price: 1249,00 PLN
BINGO HS EJ
Net retail price: 1299,00 PLN
MOBILE HS
Net retail price: 1299,00 PLN
Solid

Solid and resistant register in a robust enclosure.

User-friendly

It is intuitive and user-friendly. It holds functions necessary to run sales.

Good price

We offer a good device at an attractive price for a client.

Functional

The register operates at a temperature of 5-40`C. It is possible to connect a register drawer and thanks to a USB link this register handles a bar code reader or connects with a computer.

Ergonomic

Ergonomics will convince you. It's dimensions are: 179x97x191. It save space and can be put at a counter of any size. It holds an intuitive keypad fixed under an optimum angle.

Stable

It stands steady on a counter.

Reliable battery

A build-in battery will help you print 6.000 lines (an average of 300 receipts) without external power supply.

Readable display

It has readable displays with large and clear font, at the seller's and client's side. Colours are eyes-friendly, they don't strain them even after a long-hours' work.

Additional shortcut keys

Thanks to an additional row of keys, you get direct access to your most often used cashier's operations - you get a total of 16 shortcut keys.

Recommended devices
ERGO
Net retail price: 1249,00 PLN
BINGO HS EJ
Net retail price: 1299,00 PLN
MOBILE HS
Net retail price: 1299,00 PLN

Submit your question
Niniejsza informacja przekazana zostaje w wykonaniu obowiązku wynikającego z unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej: RODO).

Administrator danych

My, „POSNET Polska” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Municypalnej 33, 02-281 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000082030, NIP: 522-26-28-262, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 1.000.080,00 zł, jesteśmy administratorem Pana/Pani danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować w sprawach związanych z Pana/Pani danymi osobowymi, w szczególności w celu realizacji Pana/Pani praw w tym zakresie, przy wykorzystaniu następujących danych kontaktowych: iod.posnet@posnet.com.

Cele i podstawy przetwarzania

Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane do Administratora za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podstawę prawną przetwarzania stanowi udzielona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit.a) RODO).

Kategorie danych, które przetwarzamy

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe podane w formularzu kontaktowym.

Odbiorcy danych

Pana/Pani dane możemy udostępniać podmiotom świadczącym na rzecz „POSNET Polska” S.A. usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi, w których zapisywane są Pana/Pani dane osobowe.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane zawarte w formularzu kontaktowym przechowujemy do zakończenia korespondencji z Panem/Panią w sprawach, o które Pan/Pani zapytuje w formularzu kontaktowym.

Prawa osoby, której dotyczą dane

Przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • prawo dostępu do Pana/Pani danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) Pana/Pani danych
 • prawo do usunięcia Pana/Pani danych (jeżeli cofnął Pan/cofnęła Pani zgodę na przetwarzanie lub Pana/Pani zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pana/Pani dane, tj. nie istnieje podstawa przetwarzania danych w celu realizacji jakiejkolwiek z umów wskazanych w ust. 3 powyżej - może Pan/Pani zażądać, abyśmy je usunęli).
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan/Pani zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w następujących przypadkach:
  a) kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pan/Pani usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Panu/Pani potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  d) wniósł Pan/wniosła Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą).
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (aby skutecznie skorzystać z tego prawa powinien Pan/powinna Pani wskazać nam swoją szczególną sytuację, która w Pana/Pani ocenie uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pana/Pani danych są nadrzędne wobec Pana/Pani praw, lub też, że Pana/Pani dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili ma Pan/Pani prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie tej zgody. Cofnięcie nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem).

Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.


Information about personal data processing - expand Information about personal data processing - collapse


Back to offers