Infolinia __ 800 120 322
Znajdź urządzenie

Za co nie odpowiadamy?

  1. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania, napraw przez osoby nieuprawnione, uszkodzeń mechanicznych, a także siły wyższej.
  2. Gwarant nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia terminala spowodowane niewłaściwym podłączeniem lub użyciem z niewłaściwymi urządzeniami peryferyjnymi.
  3. Posnet nie odpowiada za utratę danych zawartych na dysku twardym w trakcie realizacji naprawy terminala. Wykonanie kopii bezpieczeństwa leży po stronie włściciela (zlecającego) naprawę.