Posnet
Pol | Eng

Do pobrania

 

Mamy nadzieję, że znajdziesz tu wszystkie potrzebne Ci sterowniki, instrukcje, zdjęcia lub prezentacje.
Jeżeli brakuje poszukiwanych przez Ciebie zasobów prosimy o kontakt.

Zastrzeżenia Prawne
Zamieszczone w sekcjach „Strefa Dealera” oraz "Do pobrania" opracowanie graficzne logo POSNET oraz fotografie urządzeń POSNET są przedmiotem autorskich praw majątkowych przysługujących wyłącznie POSNET Polska SA z siedzibą w Warszawie. POSNET Polska SA udziela niniejszym licencji uprawniającej do korzystania ze wskazanych wyżej opracowania graficznego i fotografii na poniżej określonych warunkach:

 1. Licencja udzielona jest wyłącznie podmiotom posiadającym status Dealera lub Przedstawiciela Regionalnego POSNET Polska SA, to jest podmiotom posiadającym podpisaną, ważną umowę Dealerską lub umowę z Przedstawicielem Regionalnym z POSNET Polska SA.
2. Licencja ma charakter niewyłączny.
3. Licencja nie jest ograniczona czasowo, z tym jednakże zastrzeżeniem, że obowiązuje wyłącznie w okresie obowiązywania odpowiednio umowy Dealerskiej lub umowy z Przedstawicielem Regionalnym, o których mowa powyżej.
4. Licencja może być w każdym czasie jednostronnie rozwiązana przez POSNET, wskutek złożenia Dealerowi lub Przedstawicielowi Regionalnemu stosownego oświadczenia przez POSNET Polska SA.
5. Licencja upoważnia do korzystania z opracowania graficznego i/lub fotografii w zakresie zwielokrotniania techniką cyfrową i drukarską oraz wprowadzania do obrotu tak zwielokrotnionych egzemplarzy opracowania graficznego i/lub fotografii do obrotu (nieodpłatnie) a także do umieszczenia opracowania graficznego i/lub fotografii w sieci Internet oraz do wystawiania zwielokrotnień opracowania graficznego i/lub fotografii, z zastrzeżeniem jednakże pkt. 6) i 7) poniżej.
6. Jakikolwiek użytek z opracowania graficznego i/lub fotografii dotyczyć może wyłącznie działań reklamowych i promocyjnych urządzeń POSNET. Co za tym idzie zwielokrotnienia opracowania graficznego i/lub fotografii mogą być wprowadzane do obrotu wyłącznie w formie ulotek reklamowych i katalogów reklamowych urządzeń POSNET, zwielokrotnienia opracowania graficznego i/lub fotografii mogą być wystawiane wyłącznie poprzez oznaczenie punktów sprzedaży urządzeń POSNET oraz ewentualnie stoisk targowych i witryn, w których eksponowane są urządzenia POSNET, opracowanie graficzne i/lub fotografie mogą być umieszczane w sieci Internet wyłącznie na stronach firmowych Dealera lub Przedstawiciela Regionalnego w miejscach ściśle związanych z rozpowszechnianiem oferty urządzeń POSNET.
7. Żaden użytek opracowania graficznego i/lub fotografii nie może sugerować, że podmiotem go wykonującym jest POSNET Polska SA lub jej jednostka wewnętrzna. W szczególności oferta Dealera lub Przedstawiciela Regionalnego nie może być w żaden sposób, przy użyciu obiektywnych kryteriów odczytywana jako oferta POSNET Polska SA.
8. Nie są dozwolone żadne zmiany i modyfikację opracowania graficznego i/lub fotografii.
9. Żaden użytek nie może naruszać praw osobistych POSNET Polska SA oraz godzić w jej interesy lub dobre imię.